7/26/2008

ക്ലാസ് ലീഡര്‍

രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ ബാലപാഠം അപ്പര്‍ പ്രൈമറി മുതലായിരുന്നു അക്കാലം .
എട്ടും പൊട്ടും തിരിയാതെ
ക്ലാസ് ലീഡര്‍ ആയ കഥ പറയാന്‍ ഒരു ശ്രമം .

1 comment:

അനില്‍@ബ്ലോഗ് said...

രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ ബാലപാഠം അപ്പര്‍ പ്രൈമറി മുതലായിരുന്നു അക്കാലം .
എട്ടും പൊട്ടും തിരിയാതെ ക്ലാസ് ലീഡര്‍ ആയ കഥ പറയാന്‍ ഒരു ശ്രമം .