8/11/2008

അനുരാഗ ബീജം

കുറെ ദിവസങ്ങളായി ഒരു പോസ്റ്റ് ഡ്രാഫ്റ്റ് ആയി കിടക്കുന്നു , തലക്കെട്ട്‌ കിട്ടുന്നില്ല .
അവസാനം അതിന് പേരിട്ടു പോസ്റ്റി .

അനുരാഗ ബീജം

എഴ്താനുള്ള ശ്രമങ്ങളില്‍ പുതിയ പോസ്റ്റ് .
ഇവിടെ വായിക്കൂ

1 comment:

akberbooks said...

കുഞ്ഞുകഥാമത്സരത്തിലേക്ക്‌ നിങ്ങളുടേയും സുഹൃത്തുക്കളുടേയും സൃഷ്ടികള്‍ അയക്കുക.
കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക്‌ സന്ദര്‍ശിക്കുക
www.akberbooks.blogspot.com
or
kunjukathakal-akberbooks.blogspot.com