8/03/2008

മുജ്ജന്മ പാപങ്ങള്‍

രോഗബാധിതനായി കിടക്കയില്‍ മയങ്ങവേയാണ് അവന് ആ ജീവരഹസ്യം പകര്‍ന്നു കിട്ടിയത് , മുത്തശ്ശിയില്‍ നിന്നും .പുതിയ പോസ്റ്റ് (എഴുതാനുള്ള ശ്രമങ്ങള്‍ ):
മുജ്ജന്മ പാപങ്ങള്‍