6/24/2008

പെണ്‍ വക്കീല്‍

ആണ്‍ വക്കീല്‍ പെണ്‍ വക്കീല്‍ , തരംതിരിവിന്റെ സാംഗത്ത്യമേന്താവും ?
ആണ്‍ പുലി പെണ്‍ പുലി എന്നപോല്‍ തന്നെയവാനാണിട, എന്തെന്നാല്‍ പെണ്‍ പുലി ആക്രമണകാരിയത്രേ .നീതിതന്‍ കാവലാള്‍ക്കാരുടെ സൃഷ്ടി കേന്ദ്രങ്ങള്‍ പ്രശസ്തമല്ലെ , നിയമ കലാലയങ്ങള്‍ മലയാള ദേശത്തെമ്പാടുമുണ്ടല്ലോ . ഉടുവസ്ത്രമുരിഞ്ഞെറിഞ്ഞ കലാലയചരിത്രത്തില്‍ മനംനൊന്തു പെണ്‍കിടാങ്ങള്‍ നീതിതേടി പ്രവാസത്തിലേക്ക് . എന്തെന്നാല്‍ പ്രവാസം സംരക്ഷിതം കൂടിയാണല്ലോ , ദൃഷ്ടിയില്‍നിന്നും . പഠനാനന്തരം കരിമ്പടം പുതച്ചു, നീതിയുടെ സംരക്ഷകാരായി ചമഞ്ഞു ജനായത്തത്തിന്‍ കല്പ്പണിയില്‍ ചേരുന്നു .
നിയമസംഹിതയുടെ വ്യാഖ്യാനങ്ങള്‍ പുരോഗമിക്കെ, കറുത്ത പുതപ്പുകള്‍ക്ക് കറുപ്പേറുന്നു, ചിലവ നരക്കുന്നു .
കറുപ്പിന്റെ ആഴം കൂടവേ നക്ഷത്രത്തിളക്കമേറുന്നു.അസത്യം സത്യത്തെ വിഴിങ്ങി നിയമപരിപാലനം സംപൂര്‍ണമാക്കുന്നു.ആണ്‍ പെണ്‍ വിഭജനത്തിന്റെ പൊരുള്‍ തേടിയലയേണ്ടതുണ്ടോ വേറെ ..
നീതിയുടെ പ്രതീകം ദേവതയല്ലേ , എന്തെ ദേവനായില്ല ? കണ്ണുകള്‍ മൂടപ്പെട്ടു അന്ധത നടിച്ചിരിപ്പത് പുരുഷ സാധ്യമല്ല എന്നാരെ സങ്കല്‍പ്പിച്ചത് ? സ്ത്രീ ക്ഷമയാണ് എന്ന് പഠിപ്പിച്ചതിതിനായിരുന്നോ ....
നൂറ്റാണ്ടുകളുടെ ചംക്രമണത്തില്‍ ചൊല്ലുകള്‍ മാറിയേതീരു .
സ്ത്രീ പാപത്തിനു പിന്പറ്റെണ്ടവളല്ല തൂക്കുമരത്തിന്‍ ഉത്തോലകവുമല്ല .
തുലാസ്സുകള്‍ വലിച്ചെറിഞ്ഞു കൈകള്‍ സ്വതന്ത്രമാക്കുക ,
കണ്ണിലെ കെട്ടസഹിക്കുക , ഉണ്ണികളേ ഊട്ടെണ്ടേ ?
സത്യത്തെ തുറന്നുവിടുക , പ്രകൃതി നിങ്ങളോട് കരുണയുള്ളവളായിരിക്കും.

No comments: