12/04/2015

ചെന്നൈ പ്രളയബാധിത പ്രദേശങ്ങൾ നിരീക്ഷിക്കുന്ന പ്രധാനമന്തി.

അധികാരം നേടിയ വഴികളിലൂടെ തന്നെ നടത്തവും.. !!

3 comments:

സുധി അറയ്ക്കൽ said...

ആാ.എല്ലാവരും ഇങ്ങനെയൊക്കെത്തന്നെ.

സുധി അറയ്ക്കൽ said...

ആാ.എല്ലാവരും ഇങ്ങനെയൊക്കെത്തന്നെ.

അനിതാ കൊക്കോട്ട് said...

Anil where are you?