12/04/2015

ചെന്നൈ പ്രളയബാധിത പ്രദേശങ്ങൾ നിരീക്ഷിക്കുന്ന പ്രധാനമന്തി.

അധികാരം നേടിയ വഴികളിലൂടെ തന്നെ നടത്തവും.. !!

5 comments:

സുധി അറയ്ക്കൽ said...

ആാ.എല്ലാവരും ഇങ്ങനെയൊക്കെത്തന്നെ.

സുധി അറയ്ക്കൽ said...

ആാ.എല്ലാവരും ഇങ്ങനെയൊക്കെത്തന്നെ.

അനിതാ കൊക്കോട്ട് said...

Anil where are you?

Anonymous said...

Augmented Reality a futuristic technology!!!

Today the marketing strategies are changing day by day and we have to get updated in all aspects.
Augmented Reality the new form of technology that will change your perception, it adds virtual contents to your real world surroundings to make it more interesting.
UniteAR the most socialized AR platform will help you to create your AR with a blink of an eye, from Education to healthcare (Marketing, Real-estate) we can meet all your needs!!!!
https://www.unitear.com/
UniteAR
Augmented Reality at your finger tips!!!

സുധി അറയ്ക്കൽ said...

ഒരു അഗ്രിഗേറ്റർ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. പോയി നോക്കൂ.